Vedtægter for foreningen Den Runde Pavillons venner

§1. Foreningens navn er Den Runde Pavillons venner.

§2. Foreningens medlemmer er enkeltpersoner, firmaer, foreninger, interessegrupper og institutioner. Alle, der støtter foreningens formål, kan optages som medlem.

§3. Stk. 1. Foreningens formål er at skaffe midler til renovering, drift og vedligeholdelse af Den Runde Pavillon, således at den kan bevares for eftertiden.

Stk.2. For at opfylde foreningens formål skal foreningen forestå aktiviteter af fælles interesse samt udarbejde retningslinjer for brug af Den Runde Pavillon, således at det sikres, at Den Runde Pavillon kan være rammen om aktiviteter til gavn for almenvældet.

Stk.3. De udarbejdede retningslinjer i henhold til stk. 2 godkendes af Børne- og Kulturudvalget.

§4. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af marts og indkaldes med mindst 14 dages varsel skriftlig til medlemmerne pr. mail/brev og ved indrykning på pavillonens hjemmeside.

Stk.2. Regnskab: Foreningens regnskabsår er 01.01 – 31.12.

For foreningens forpligtelser hæfter kun foreningens formue og ikke de enkelte medlemsforeninger,  institutioner, interessegrupper og enkelt personer, der er optaget i foreningen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmeoptællere
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab
 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelsen. Forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen
 5. Fastsættelse af kontingenter:
 6. Enkeltmedlemmer
 7. Husstand (alle i en husstand)
 8. Firmaer
 9. Foreninger
 10. Interessegrupper
 11. Institutioner
 12. Valg af:
 13. Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år
 14. Kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år
 15. Op til fire suppleanter hvert år
 16. To revisorer
 17. Revisorsuppleanter
 18. Evt. andre valg

Valgene foregår skriftligt, såfremt der er flere kandidater til samme post.

 1. Eventuelt

§5. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær efter hver generalforsamling.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Kun medlemmer, der er over 18 år, er valgbare til bestyrelsen.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at bistå sig med det daglige arbejde. Formanden for disse udvalg skal være et medlem af bestyrelsen.

Over bestyrelsesmøderne og generalforsamlinger føres der en protokol.

§6. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller af mindst 10% af medlemmerne med angivelse af hvilket punkt, der ønskes behandlet.

Ekstraordinær generalforsamling skal varsles mindst 14 dage før den holdes skriftlig til medlemmerne pr. mail/brev og ved indrykning på pavillonens hjemmeside.

Stk.2: Ved indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling, begæret af mindst 10% af medlemmerne, har disse ret til at få udsendt en redegørelse til samtlige medlemmer om, hvorfor de  ønsker ekstraordinær generalforsamling.

Stk.3: Efter modtagelse af begæring om ekstraordinær generalforsamling fra mindst 10% af medlemmerne, skal bestyrelsen udsende indkaldelse, inden der er forløbet fem dage fra modtagelsen af begæringen.

Ekstraordinær generalforsamling skal mindst have følgende punkter på dagsordenen:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Diskussion og eventuelt beslutning vedrørende det af bestyrelsen eller medlemmerne                       foreslåede emne. Jævnfør §6 stk.1
 3. Eventuelt

§7. Udtræder formanden af bestyrelsen, bliver næstformanden automatisk formand.

Bestyrelsen vælger af sin midte en ny næstformand eller kasserer, såfremt disse pladser måtte blive ledige mellem to generalforsamlinger.

Der indkaldes en suppleant for hvert bestyrelsesmedlem, der forlader bestyrelsen.

Såfremt bestyrelsen, efter indkaldelse af alle suppleanter, består af færre end tre medlemmer, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling senest fire uger efter dette er indtrådt.

§8. Alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, har én stemme ved generalforsamlingen. Dette gælder også foreninger, firmaer, interessegrupper og institutioner.

Det er muligt at stemme ved fuldmagt.

Hver deltager i generalforsamlingen kan højst stemme i henhold til to fuldmagter.

Fuldmagter skal forelægges dirigenten straks efter denne er valgt.

§9. Forslag og valg afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

Vedtægtsændringer skal dog vedtages med mindst to tredjedele af de på generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer samt gyldige fuldmagter.

Opnås dette ikke, kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslagene kan vedtages med almindeligt stemmeflertal.

§10. Foreningen kan kun opløses, hvis dette vedtages på to af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst otte dages mellemrum.

Forslaget skal på begge generalforsamlinger vedtages med mindst to tredjedele af de på generalforsamlingen værende medlemmer samt gyldige fuldmagter.

Foreningens eventuelle midler tilfalder Brønderslev Byråd, der skal drage omsorg for, at disse midler bruges i overensstemmelse med formålet.

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 5. november 2002, senest ændret på generalforsamlingen den 16. september 2021 med virkning efter generalforsamlingen i 2021.